CSK

Przejdź do menu Przejdź do treści

„Bardzo Młoda Kultura 2023-2025” – ogłoszenie naboru

OGŁOSZENIE NABORU NA

WYŁONIENIE PARTNERSTW LOKALNYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE

I REALIZACJĘ INICJATYW LOKALNYCH

Z DZIEDZINY EDUKACJI KULTUROWEJ SKIEROWANYCH DO MŁODZIEŻY

w ramach lubelskiej edycji Programu „Bardzo Młoda Kultura 2023-2025” w roku 2024

realizowanego ze wsparciem Narodowego Centrum Kultury

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 ogłasza nabór na wyłonienie partnerstw lokalnych i realizację inicjatyw lokalnych z dziedziny edukacji kulturowej skierowanych do młodzieży.

Pierwszy etap Naboru ma formę otwartego konkursu. W jego wyniku zostaną wyłonione partnerstwa lokalne, które następnie będą zobowiązane do dokonania diagnozy lokalnych potrzeb w dziedzinie edukacji kulturowej, a na tej podstawie przygotują do realizacji koncepcję lokalnej inicjatywy.

W naborze mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane Animatorami) reprezentujące lokalne partnerstwa prowadzące działania w sferze edukacji kulturowej na terenie Województwa Lubelskiego z udziałem młodzieży.

Warunkiem formalnym wzięcia udziału w Konkursie jest stworzenie lokalnego partnerstwa złożonego z co najmniej 3 podmiotów (instytucje, organizacje, grupy nieformalne) działających w dziedzinie edukacji kulturowej, z udziałem młodzieży.

W naborze mogą wziąć udział zarówno partnerstwa, które już uczestniczyły programie w edycji roku 2023, jak i nowe partnerstwa.

W przypadku wniosków partnerstw wcześniej współpracujących wymagane jest zamiast wypełnienia pkt 7 formularza załączenie diagnozy opracowanej w ramach działań ubiegłorocznej edycji programu (zachęcamy do przedłożenia zaktualizowanego dokumentu). Ponadto wymagane jest wypełnienie pkt 8 i 9 (plan rozwoju partnerstwa i opis wniosków z ewaluacji działań edycji 2023).  W przypadku nowych partnerstw w pkt 7 należy zamieścić wstępną skrótową diagnozę potrzeb lokalnych w dziedzinie kultury, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodzieży, a punkty 8 i 9 pozostawić bez wypełnienia.

Wyłonione partnerstwa lokalne zostaną zaproszone do udziału w cyklu szkoleniowym – Inkubatorze BMK – i przy wsparciu Regionalnego Operatora Programu (CSK) opracują diagnozę potrzeb lokalnych w dziedzinie edukacji kulturowej w dziedzinie kultury, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży a następnie opracują propozycję lokalnego projektu z dziedziny edukacji kulturowej.

Projekty zatwierdzone przez Komisję powołaną przez Dyrektora CSK będą dofinansowane ze środków Programu kwotą do 10.000 PLN.

Projekty będą mogą być realizowane od dnia podpisania umowy o dofinansowanie do 21.10.2024.

Szczegółowe warunki naboru, oceny i realizacji wybranych projektów określa załączony Regulamin.

Aby wziąć udział w Naborze należy:

– wypełnić załączony formularz (plik docx);

– w przypadku partnerstw uczestniczących w działaniach edycji 2023 – dołączyć diagnozę potrzeb lokalnych w dziedzinie edukacji kulturowej w dziedzinie kultury, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży;

– wysłać wypełnione formularze w formie edytowalnej na adres mailowy bmk@csklublin.pl w terminie do dnia 6 maja 2024 do godz. 12.00.

Na obecnym etapie nie należy przesyłać oryginałów wniosków – dokumenty te (wraz z listami intencyjnymi od członków partnerstw) składa się po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu danego partnerstwa.

Terminarz realizacji działań Programu (może ulec zmianie) jest następujący:

– składanie wniosków do 6.05.2024 do godz. 12.00,

– wyłonienie partnerstw lokalnych przez Komisję: do ok. 13 maja 2024 r.

– zajęcia Inkubatora BMK: pomiędzy 15 maja a 6 czerwca 2024 r.

– wykonanie diagnoz i koncepcji projektów lokalnych: sukcesywnie, najpóźniej do 28 czerwca 2024 r.

– podpisanie umów od dofinansowanie: sukcesywnie – w zależności od gotowości danego partnerstwa, do 15 lipca 2024

– realizacja projektów – inicjatyw lokalnych: od podpisania umowy do 21 października 2024.

Informacji o Konkursie udzielają koordynatorzy lubelskiej edycji programu „Bardzo Młoda Kultura 2023-2025”.

Kontakt: mailowy: bmk@csklublin.pl oraz telefoniczny (81) 4415653

W załączeniu:

Regulamin Konkursu

Formularz wniosku

Wzór listu intencyjnego

MECENASI CSK
ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie